Privacy verklaring Stichting Kunstroute Geertruidenberg
Stichting Kunstroute Geertruidenberg, hierna te noemen ‘content aanbieder’ is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van de gebruiker van deze website (kunstroutegeertruidenberg.nl) zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens content aanbieder

Stichting Kunstroute Geertruidenberg-SKG

T: 0162-520943

E:info@kunstroutegeertruidenberg.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken


De content aanbieder verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht

van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adres

- Geboortedatum

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Website

- Algemene gegevens over de werkzaamheden van de kunstenaar


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken


Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens of bijzondere/gevoelige  gegevens te verzamelen over websitebezoekers. Wij verzamelen geen informatie over gebruikers van deze website die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kunstroutegeertruidenberg.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken


De content aanbieder verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, zoals het verstrekken van informatie of het beantwoorden van vragen.


Geautomatiseerde besluitvorming

De content aanbieder neemt geen (op basis van geautomatiseerde verwerkingen) besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de content aanbieder) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren


De content aanbieder bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de

volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:


Beperkte persoonsgegevens voor het versturen van informatie of het beantwoorden van vragen bewaren wij maximaal 1 jaar.


De content aanbieder verstrekt uitsluitend en in zeer zeldzame gevallen aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke

verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken


Deze website gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken die persoonsgegevens gebruiken en/of opslaan voor wel doel dan ook. Deze website gebruikt geen tracking cookies met als doel deze in dienst te stellen van derden. Enkel worden functionele cookies gebruikt om de werking  van de website te waarborgen en cookies voor algemene analytische doeleinden door Google Analytics.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de content aanbieder en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een

ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kunstroutegeeertruidenberg.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. De content aanbieder wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen


De contentaanbieder neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende  maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@kunstroutegeertruidenberg.nl
©2018 Stichting Kunstroute Geertruidenberg.